Các phần mềm & công cụ hỗ trợ xử lý, phân tích dữ liệu viễn thám và GIS

Phát triển phần mềm xử lý viễn thám chuyên dụng

 • Các công cụ hỗ trợ xử lý, phân tích dữ liệu viễn thám và GIS; các công cụ hỗ trợ công tác biên tập bản đồ
 • Các phần mềm chuyên đề sử dụng các nguồn dữ liệu viễn thám và GIS
 • Các phần mềm mô hình tính toán dựa trên công nghệ viễn thám và GIS
 • Các webGIS chuyên đề…

Ngoài ra, có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ xử lý hình ảnh viễn thám khác dưới đây:

1. Các phần mềm xây dựng và quản lý bản đồ số:

 • Phần mềm Arcgis 10.1
 • Phần mềm Mapinfo 15
 • Phần mềm Mapinfo 11.5
 • Phần mềm Aio runtimes 2
 • Phần mềm Mapbasic 12.0
 • Phần mềm Mapbasic 9.0
Phát triển xây dựng phần mềm xử lý ảnh viễn thám và GIS

2. Các phần mềm Viễn thám:

 • Phần mềm Envi để xử lý ảnh viễn thám
 • Phần mềm Erdas để xử lý ảnh viễn thám

3. Các phần mềm chuyển dữ liệu từ GPS và máy tính và ngược lại:

 • Phần mềm Mapsource để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính
 • Phần mềm Basecamp cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính
 • Phần mềm EasyGPS cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính
 • Phần mềm DNRGarmin cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính
 • Phần mềm Gps utility để quản lý dữ liệu GPS, chuyển sang Gps
 • Phần mềm Google Earth Pro cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính
 • Phần mềm Global Mapper cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính

 

Hình ảnh phần mềm hỗ trợ xử lý ảnh viễn thám

Sản phẩm & Dịch vụ ảnh viễn thám khác